Doprovodné výstavy

ARTEDUCO – Umění na pedagogických fakultách ČR

Charakteristika výstavy

Výstava ARTEDUCO v živém prostředí plzeňského DEPA2015, pořádaná v rámci mezinárodní konference České sekce InSEA, si klade za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením.

Účastník vystaví dílo (případně po konzultaci s kurátory výstavy děl více),
o kterém se domnívá, že:
 • reprezentuje osobitost jeho tvorby
 • je podníceno jeho pedagogickou činností
 • mělo u širší veřejnosti ohlas nebo myslí, že by mohlo tak působit.

K vybranému dílu připojí krátký doprovodný reflektivní text. V něm vyjádří svou zkušenost s propojením oblastí tvorby – umělecké i pedagogické. Pokusí se zhodnotit přínosy či rizika tohoto spojení. Může se zamyslet nad otázkami:

Ubírá mi pedagogická činnost sílu, kterou bych mohl věnovat umělecké tvorbě, nebo naopak mě nabíjí? Existuje v mé tvorbě dílo, o kterém se domnívám, že bylo podníceno pedagogickou činností? Případně využil jsem výsledků své tvorby ve výuce? Zaujalo některé z mých děl studenty? Vytvořil jsem někdy dílo, které zaujalo širší veřejnost?

Čas a prostor – základní informace

Rozlehlý výstavní prostor DEPO2015 umožňuje vystavit díla malých i velkých formátů, plošného i prostorového charakteru, a to spolu s krátkým reflektivním textem umělce ve vztahu k položeným otázkám. K výstavě je plánován vydat také katalog.

Místo konání: DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

Kurátoři:
 • prof. ak. soch. Kurt Gebauer dr. h. c. (KVK FPE ZČU v Plzni)
 • Mgr. et MgA. Stanislav Poláček (KVK FPE ZČU v Plzni)
 • Mgr. Kristýna Jirátová, Ph.D. (DEPO2015)
Editorky katalogu:
 • PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph. D. (KVK FPE ZČU v Plzni)
 • Mgr. Monika Plíhalová (KVK FPE ZČU v Plzni)
 • Mgr. Kristýna Jirátová, Ph. D. (DEPO2015)

Datum konání: 17. 6. 2019 – 31. 7. 2019

Vernisáž: 17. 6. 2019 v 19:00

Termín instalace: 13. 6. - 14. 6. 2019

Termín deinstalace: 1. 8. - 2. 8. 2019

Přihláška

Prosím, zašlete do 31. 3. 2019 na níže uvedené adresy fotografie (ve výborném rozlišení – použitelné pro tisk do katalogu) Vámi vybraného díla pro výstavu, případně nabídněte alternativy děl, jež mohou posoudit kurátoři ve vztahu k výstavnímu prostoru. Velké realizace, které nelze vystavit, ale jsou pro Vás důležité, je možné vystavovat na základě jejich fotodokumentace. Zašlete také reflektivní text, popisky k dílu, tedy jeho velikost, materiál a další důležité informace o díle, např. Vaše přání ve vztahu k instalaci díla (interiér, exteriér), způsob instalace, informace pro pojišťovnu ohledně finanční hodnoty daného díla.

Dopravu zajišťují vystavující ve spolupráci s reprezentovanou institucí.

Pokud se nám podaří získat grant na tuto akci, pokusíme se Vám také vypomoci s dopravou.

V rámci výstavního prostoru zajistíme také pojištění vystavovaných děl.

Kontaktní osoby:
 • Mgr. Monika Plíhalová
  (e-mail: moplihal@kvk.zcu.cz, tel.: 604 889 141)
 • Martina Šurkalová – sekretariát KVK
  (e-mail: suromar@kvk.zcu.cz, tel.: +420 377 63 6 493)

Prosím, v korespondenci s kontaktními osobami označte svou přihlášku názvem ARTEDUCO.

Současné edukační přístupy k praxi výtvarné výchovy

Výzva k účasti na didakticky koncipované výstavě

Konference České sekce INSEA v Plzni 2019 otevře možnosti komunikace o současných podobách výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Na základě spolupráce s Galerií Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje bude tento dialog podpořen výstavou, jejímž cílem je představit aktuální směřování výtvarné výchovy prostřednictvím posterové prezentace edukačních přístupů zúčastněných pracovišť.

Didakticky koncipovaná výstava si klade za cíl prezentovat odborné i široké veřejnosti pojetí současné výtvarné výchovy, které je ukotveno v mozaice přístupů jednotlivých vzdělávacích institucí. Výstava uspořádaná v reprezentativním prostředí galerie v centru Plzně umožní představit koncepci výtvarné výchovy širokému spektru publika, nevyjímaje studenty učitelství a v neposlední řadě také samotné učitele. Může tak výrazně přispět k oživení odborné diskuze o aktuálním potenciálu výtvarné výchovy ve vztahu k praxi nejen v České republice.

Výzva k účasti je směřována k vysokým školám připravujícím budoucí učitele výtvarné výchovy či k institucím, které jsou s výtvarnou pedagogikou těsně svázány, tj. dalším vzdělávacím organizacím, galeriím a muzeím jako centrům galerijní a muzejní pedagogiky, ale i základním, základním uměleckým, středním či vyšším odborným školám.

Výstava bude zahájena vernisáží 17. června v 16:00, při jejíž příležitosti mohou účastníci krátkým vstupem představit prezentovaný poster a s ním i edukační přístup daného pracoviště.

Co rozumíme edukačním přístupem?

Požadavky na poster:
 • Edukačním přístupem rozumíme pojetí výtvarné výchovy reprezentované daným pracovištěm a podložené konkrétními výtvarnými úkoly.
 • Edukačním přístupem rozumíme pojetí výtvarné výchovy reprezentované daným pracovištěm a podložené konkrétními výtvarnými úkoly.
 • Edukační přístupy představíme na výstavě prostřednictvím posterů.
 • Nezbytnou součástí posterů jsou charakteristiky edukačního přístupu daného pracoviště, tj. formulace jeho odborných a koncepčních východisek.
 • Podmínkou k vystavení posteru je ilustrace vzdělávací koncepce pracoviště jedním či více příklady výtvarného úkolu, tj. výsledku souvislých praxí studentů učitelství výtvarné výchovy, realizovaného programu galerijní animace, výtvarného úkolu rozvíjeného na školách apod.
 • Příklady z praxe je vhodné podpořit obrazovou dokumentací.
Formální náležitosti posteru
 • Formát A1
 • Název posteru
 • Název pracoviště a jeho identifikační údaje
 • Jméno a příjmení autora posteru a jeho identifikační údaje
 • Charakteristika edukačního přístupu pracoviště (odborná a koncepční východiska)
 • Příklad/y výtvarného úkolu, včetně uvedení základní didaktické struktury a fotodokumentace (námět a cíl, vazba na kurikulární dokumenty, zadání výtvarného úkolu, průběh realizace, konkrétní inspirační východiska)

Čas a prostor – základní informace k výstavě

Místo konání: Galerie Evropského domu SVKP, nám. Republiky č. 12, Plzeň

Datum konání: 4. 6. 2019 – 28. 6. 2019

Instalace: 3. 6. 2019

Deinstalace: 1. 7. 2019

Vernisáž: 17. 6. 2019 v 16:00 u příležitosti konference České sekce INSEA

Přihláška
Prosím, zašlete do 31. 3. 2019 na níže uvedené e-mailové adresy přihlášku k účasti na výstavě. Uveďte název Vaší instituce, její základní identifikační údaje, kontaktní údaje autora posteru (e-mail, telefonní číslo).

Mezní termín pro zaslání posteru (v tištěné podobě, formát A1): 10. 5. 2019

Doručovací adresa: Katedra výtvarné výchovy a kultury, Klatovská tř. 51, 306 14 Plzeň

Kontaktní osoby:
 • Mgr. Monika Plíhalová
  (e-mail: moplihal@kvk.zcu.cz, tel.:604 889 141)
 • Martina Šurkalová
  sekretariát KVK (e-mail: suromar@kvk.zcu.cz, tel.: +420 377 63 6 493)

Prosím, v korespondenci s kontaktními osobami označte svou přihlášku názvem DIDAKTIKA.